top of page

Privacy Policy- Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία με την επωνυμία MyHappySelf IKE (εφεξής “η Εταιρεία”), η οποία εδρεύει στην Κηφισιά, με αριθμό ΓΕΜΗ 156282001000,  ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δεσμεύεται ότι θα προστατεύει και θα σέβεται το απόρρητό σας στο πλαίσιο λειτουργίας του προσφερόμενου προς χρήση από την Εταιρεία ιστοτόπου Myhappyself.  Ο ιστότοπος Myhappyself (www.myhappyself.co) είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα (εφεξής η «Πλατφόρμα») που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας μέσω chat ή βίντεο κλήσης. Βασικός στόχος της Πλατφόρμας είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που διασφαλίζουν ταυτόχρονα απόλυτα το ιατρικό απόρρητο.

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τη βάση επί της οποίας θα υποβάλλουμε σε επεξεργασία τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ή τις οποίες συλλέγουμε από εσάς κατά την πλοήγησή και χρήση της Πλατφόρμας, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει από καιρού εις καιρόν. Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τα κείμενα αυτά για να κατανοήσετε την προσέγγιση και τις πρακτικές μας ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα χειριζόμαστε.

 

Προτείνουμε να ενημερώνεστε και να διαβάζετε τις ανανεωμένες εκδόσεις της Πολιτικής Απορρήτου και αν δεν συναινείτε με αυτές να εγκαταλείπετε την Πλατφόρμα. Με τη χρήση της Πλατφόρμας και τη συνεπακόλουθη λήψη υπηρεσιών σημαίνει ότι έχετε διαβάσει και έχετε αποδεχτεί τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις της Πλατφόρμας.      

  1. Ορισμοί

  1. 1 Ως  «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» ορίζουμε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή μέσω αναφοράς σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική, ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

  

  1. 2 «Ισχύουσα Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»: O Γενικός Κανονισμός για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ) 2016/679 και η κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την προστασία των  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του ν. 4624/2019, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

 

  1. 3 «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»: Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών/ευαίσθητα τα οποία αφορούν την υγεία (ψυχική και σωματική) των ασθενών/χρηστών της υπηρεσίας, όπως ενδεικτικά δεδομένα που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας, και την παρελθούσα, παρούσα ή μελλοντική πληρωμή σας για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεσή σας με τον κατάλληλο ειδικό ή υπηρεσία προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.    

 

  1. 4 «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

2. Τρόπος συλλογής των  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα    

 

Συλλέγουμε προσωπικές σας πληροφορίες όταν κάνετε χρήση της Πλατφόρμας. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες: 

(α) πληροφορίες που οι ίδιοι μας παρέχετε: Ορισμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα παρέχονται άμεσα από τους χρήστες του δικτυακού τόπου. Τα παραχωρεί δηλαδή ο χρήστης προκειμένου να εγγραφεί στην Πλατφόρμα ή να λάβει μια υπηρεσία του δικτυακού τόπου. 

(β) Ορισμένα δεδομένα καταγράφονται έμμεσα κατά την πλοήγηση των επισκεπτών και χρηστών στο δικτυακό τόπο.             

Συλλέγουμε πληροφορίες που μας παρέχετε, ως ακολούθως:

 

2.1    Συλλέγουμε πληροφορίες με αυτοματοποιημένες μεθόδους. Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες τεχνολογίες για τη συλλογή πληροφοριών από τη συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα μας. Ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στην Πλατφόρμα μας:

  • διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (διεύθυνση IP σας)

  •  η ημέρα και ώρα τη επίσκεψής σας

  •  η ακριβής σελίδα την οποία επισκεφτήκατε, από ποια σελίδα φτάσατε στον ιστότοπό μας

  • δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε για τους σκοπούς της βελτίωσης των παρεχομένων προς εσάς υπηρεσιών. 

 

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας και των υπηρεσιών μας ("δεδομένα χρήσης") για σκοπούς ανάλυσης της χρήσης της Πλατφόρμας και παρακολούθησης και βελτίωσης της και των υπηρεσιών μας. Τα δεδομένα χρήσης μπορούν να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής, τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης της Πλατφόρμας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών και της Πλατφόρμας μας από εσάς. Η πηγή των δεδομένων χρήσης είναι η Google Analytics. O τρόπος με τον οποίο η Google Analytics συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα μπορεί να βρεθεί εδώ: www.google.com/policies/privacy/partners/ 

                                  

H Πλατφόρμα συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προκειμένου να διασφαλίσει τη νόμιμη και ορθή λειτουργία της και για να προσφέρει στους επισκέπτες του παρόντος ιστοτόπου την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης.             

 

2.2    Η Εταιρεία συλλέγει μέσω της Πλατφόρμας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μόνο των εγγεγραμμένων χρηστών όπως αυτά καταχωρούνται στην Πλατφόρμα από τους ίδιους για την αξιοποίηση ορισμένων υπηρεσιών της Πλατφόρμας, και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι χρήστες έχουν αποδεχθεί τους σχετικούς της Πλατφόρμας. Συγκεκριμένα αποτελούν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας τα ακόλουθα δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών:

•    πληροφορίες για τον λογαριασμό σας, όπως το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης (ή κάθε άλλο στοιχείο που σας ταυτοποιεί) που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμας μας ή χρήση των υπηρεσιών της Πλατφόρμας σύμφωνα με τους όρους χρήσης· 

•    λοιπές προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να μας παρέχετε κατά την αλληλεπίδρασή ή/και επικοινωνίας σας μαζί μας και την παροχή των υπηρεσιών λόγω της εγγραφής σας και χρήσης από εσάς της Πλατφόρμας. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα  που συλλέγουμε και παρέχονται άμεσα από εσάς είναι το όνομά σας, η ηλικία σας, η οικογενειακή και κοινωνική σας κατάσταση, η εικόνα σας σε περίπτωση βίντεο κλήσης, καθώς και δεδομένα γύρω από την ψυχική σας υγεία, έπειτα από την πρώτη επαφή σας με την κλινική μας ομάδα.

 

3. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε 

 

3.1    Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να πλοηγηθείτε και να κάνετε χρήση των δυνατοτήτων της Πλατφόρμας.

3.2   Τα Δεδομένα σας Προσωπικού Χαρακτήρα τα συλλέγει και διατηρεί η κλινική ομάδα της Εταιρείας στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας. Οι επαγγελματίες που απαρτίζουν την κλινική ομάδα της Εταιρείας συλλέγουν δεδομένα προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν τη θεραπευτική συνέχεια των ατόμων ή ομάδων που έχουν αναλάβει. Οι επαγγελματίες που απαρτίζουν την κλινική ομάδα διαθέτουν την απαραίτητη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, συμμετέχουν σε ομαδικές εποπτείες για την αξιολόγηση και την προαγωγή του θεραπευτικού τους έργου. Τα μέσα που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή των εν λόγω δεδομένων είναι κρυπτογραφημένα και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο οι επαγγελματίες της Εταιρείας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι συνομιλίες μέσω chat είναι πάντα κρυπτογραφημένες και δεν τηρείται αρχείο μετά τη συνομιλία.  Το προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αφορούν εσάς ως υποκείμενο και ως χρήστη της πλατφόρμας, όχι ως ασθενή. 

3.3   Περαιτέρω, για ερευνητικούς σκοπούς, η Πλατφόρμα ενδέχεται να επεξεργάζεται ανωνυμοποιημένα δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται με διαφάνεια και σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Με τη συγκατάθεση σας, τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς προκειμένου να συμβάλλουν στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης.

Η Πλατφόρμα δεσμεύεται να προστατεύει την ανωνυμία και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα αξιόπιστο περιβάλλον για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

4. Με ποιους μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

4.1    Δεν θα διαθέσουμε σε τρίτους τις προσωπικές σας πληροφορίες, κοινοποιούμε όμως τις πληροφορίες σας όμως μόνον με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. 

 

4.2    Με τη συγκατάθεση σας, ανωνυμοποιημένα δεδομένα δύνανται να διαβιβάζονται σε πανεπιστημιακούς  ή και άλλους παρεμφερείς φορείς προκειμένου να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες ψυχικής υγείας που σκοπό έχουν να συμβάλλουν στη διάγνωση και στην εξ αποστάσεως θεραπεία με εργαλεία τηλεϊατρικής. 

 

4.3    Σε καμία περίπτωση δεν πωλούμε ή μισθώνουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.     

 

4.4    Κατ’ εξαίρεση η Εταιρεία δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής, ή προκειμένου να επιτρέπεται στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να θεμελιώνει, ασκεί ή και να υπερασπίζεται νομικές αξιώσεις.   

 

5. Ασφάλεια δεδομένων   

              

5.1    Για την Πλατφόρμα, η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου και των χρηστών των υπηρεσιών μας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση. Δεσμευόμαστε ότι θα λαμβάνουμε κάθε ενδεδειγμένο μέτρο που έχει εκπονηθεί για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών. Οι τεχνικές, διοικητικές και υλικές μας διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των χρηστών και πελατών μας.

  

5.2   Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε. Τα δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται σωστά και με ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών υπηρεσιών αποθήκευσης και επεξεργασίας και των υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services- υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους). Παρότι καταβάλλουμε προσπάθειες για την προστασία των πληροφοριακών μας συστημάτων, κανένας ιστότοπος, πληροφοριακό σύστημα ή διαβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο ή σε κάθε άλλο δημόσιο δίκτυο δεν μπορεί να είναι εγγυημένα 100% ασφαλή.                      

                

6. Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα      

          

Τηρούμε τις πληροφορίες σας για όσον χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική Απορρήτου (εκτός αν εκ του νόμου απαιτείται η τήρηση για μεγαλύτερη περίοδο). Εν προκειμένω, η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών του δικτυακού τόπου και των χρηστών των υπηρεσιών μας έχει διάρκεια δέκα (10) ετών και  γίνεται αποκλειστικά και μόνο, όπως επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών όπου απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας ή μέχρι ο χρήστης να διαφωνήσει με την χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή μέχρι να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για τον σκοπό επεξεργασίας που αυτή απαιτείται. Στην περίπτωση που απαιτείται από τη νομοθεσία ή σε περίπτωση που απαιτείται για την δικαστική διεκδίκηση ή υπεράσπιση της Πλατφόρμας έναντι νομικών αξιώσεων, η διατήρηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύναται να διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.  

              

7. Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

                 

7.1   Θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε στη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και συγκεκριμένα ένα αρχείο που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies βοηθούν στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστού ή μας ενημερώνουν όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Επίσης, μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, σας επιτρέπουν να συνδέεστε με τις υπηρεσίες μας, συμβάλλουν στην καταπολέμηση των απατών και αναλύουν τις επιδόσεις του δικτυακού τόπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας εντοπίσουμε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και καθώς περιηγείστε στον ιστότοπό μας και για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται, βοηθώντας μας να αναλύσουμε δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων και να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας.   

 

7.2    Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε έναν καλύτερο ιστότοπο, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μπορείτε να επιλέξετε να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org προσφέρει καλές και απλές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους browsers. Η μείωση των cookies ενδέχεται να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από τον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας. Το Google Analytics συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από το Google Analytics διατίθεται εδώ: www.google.com/policies/privacy/partners/. Επιπλέον χρησιμοποιούμε cookies από υπηρεσίες όπως Google Adwords, Facebook Ads, Hotjar κ.α. για προωθητικές ενέργειες και ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου μας. 

 

8. Σύνδεσμοι σε λοιπούς ιστοτόπους 

Η Πλατφόρμα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστοτόπους που διαχειρίζονται τρίτοι. Εάν επισκεφθείτε έναν από τους εν λόγω συνδεδεμένους ιστοτόπους, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις λοιπές πολιτικές τους. Δεν ευθυνόμαστε για τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων. Οι εν λόγω οργανισμοί χειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχετε σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λοιπές πολιτικές τους.

 

9. Τα δικαιώματα σας 

             

9.1  Κατόπιν αιτήματος, θα σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το αν και ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται σε σχέση με εσάς («δικαίωμα πρόσβασης»).  Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα είναι λανθασμένα, έχετε το δικαίωμα:  Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους στο βαθμό που είναι ανακριβή ή/και ελλιπή («δικαίωμα διόρθωσης»).  Να ζητήσετε τη διαγραφή τους («δικαίωμα διαγραφής»). Η Πλατφόρμα θα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τα Δεδομένα σας Προσωπικού Χαρακτήρα υπό τους όρους και προϋποθέσεις της Ισχύουσας Νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό τους όρους και προϋποθέσεις της Ισχύουσας Νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να ενημερωθείτε πριν την άρση του περιορισμού της επεξεργασίας.  Να ανακοινωθεί κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμός της επεξεργασίας των Δεδομένων σας Προσωπικού Χαρακτήρα σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα εν λόγω δεδομένα, στο μέτρο του εφικτού και εφόσον κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια, καθώς και να ενημερωθείτε για τους εν λόγω αποδέκτες. Να λαμβάνετε τα Δεδομένα σας Προσωπικού Χαρακτήρα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ήτοι σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («δικαίωμα φορητότητας»).  Να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των Δεδομένων σας Προσωπικού Χαρακτήρα στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση («δικαίωμα εναντίωσης»). 

    

9.2 Για τον σκοπό επεξεργασίας που απαιτείται συγκατάθεση, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιούνται τα Δεδομένα σας Προσωπικού Χαρακτήρα στο μέλλον, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.  

 

9.3    Τέλος, εάν πιστεύετε ότι τα Δεδομένα σας Προσωπικού Χαρακτήρα έχουν τεθεί σε επεξεργασία παράνομα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτεύουσα αρχή (στην Ελλάδα, η «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», για περισσότερες πληροφορίες www.dpa.gr  / Πολίτες/ Υποβολή Καταγγελίας στην Αρχή). 

 

9.4    Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ανωτέρω καθώς και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες επ’ αυτών επικοινωνώντας μαζί μας γραπτώς με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα «Τρόπος επικοινωνίας» κατωτέρω.    

  

10. Διεθνής διαβίβαση δεδομένων

 

10.1   Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από τους χρήστες θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους.

 

10.2   Παρά τα αμέσως ανωτέρω, ενδέχεται οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε να διαβιβάζονται και να αποθηκεύονται σε προορισμούς εκτός ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένων και χωρών που ενδεχομένως δεν παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχεται στη χώρα σας. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ενδέχεται να αναθέσουμε την επεξεργασία, ή να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη, που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό που δραστηριοποιείται εκτός ΕΟΧ και εργάζεται για εμάς ή για κάποιον από τους συνεργάτες ή παρόχους μας. Με την υποβολή των Δεδομένων σας Προσωπικού Χαρακτήρα, συμφωνείτε στην εν λόγω διαβίβαση, αποθήκευση ή επεξεργασία. Οι εν λόγω διαβιβάσεις θα τελούν σε συνάρτηση με τις χρήσεις που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και κατά τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία. Θα λαμβάνουμε κάθε αναγκαίο μέτρο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την Ισχύουσα Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη διασφάλιση της ασφαλούς διαχείρισης των δεδομένων σας.

 

11.  Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου           

       

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε/επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον δικτυακό τόπο. Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που ισχύει κατά τη στιγμή που παρείχατε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική Απορρήτου. Όταν λάβει χώρα σημαντική αλλαγή στην Πολιτική Απορρήτου, θα σας ειδοποιήσουμε κατάλληλα, π.χ. μέσω εμφανούς ειδοποίησης (banner) στον δικτυακό τόπο. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα τακτικά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική και να διαβάζετε προσεκτικά οποιαδήποτε σχετική ειδοποίηση λαμβάνετε. Με τη συνεχιζόμενη χρήση της Πλατφόρμας συναινείτε στην αποδοχή της ενημερωμένης Πολιτικής Απορρήτου. Αναζητήστε την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" στην παρούσα Πολιτική για να ενημερωθείτε σχετικά με το πότε τροποποιήθηκε τελευταία. 

12. Τρόπος επικοινωνίας

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση: mental.health@myhappyself.co

 

Τελευταία Ενημέρωση: Μάιος 2024

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Πλατφόρμα Myhappyself κατόπιν δική σας συγκατάθεσης και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ) 2016/679 και της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του ν. 4624/2019, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, ενδέχεται να επεξεργάζεται ανωνυμοποιημένα δεδομένα σας για ερευνητικούς σκοπούς προκειμένου να συμβάλλουν στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό, με τη συγκατάθεση σας, ανωνυμοποιημένα δεδομένα σας δύνανται να διαβιβάζονται σε πανεπιστημιακούς ή και άλλους παρεμφερείς φορείς με σκοπό την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας για τη συμβολή τους στη διάγνωση και στην εξ αποστάσεως θεραπεία με εργαλεία τηλεϊατρικής.

Η συγκατάθεσή σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα  δίνεται οικειοθελώς και δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε, με σχετικό έγγραφο αίτημα σας στη διεύθυνση mental.health@myhappyself.co.. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης δεν έχει αναδρομικό αποτέλεσμα και δεν επηρεάζει την επεξεργασία που έχει λάβει χώρα μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης, αλλά ισχύει για το μέλλον. Εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεση σας ή την ανακαλέσετε δεν θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για τον παραπάνω σκοπό.

 

Έχοντας ενημερωθεί αναλυτικά κατά τα ανωτέρω παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία Δεδομένων μου Προσωπικού Χαρακτήρα που ο ίδιος παρέχω κατά την πλοήγησή μου στην Πλατφόρμα και την χρήση των υπηρεσιών αυτής, σε ανωνυμοποιημένη μορφή για ερευνητικούς σκοπούς προκειμένου να συμβάλλουν στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και να διαβιβαστούν σε πανεπιστημιακούς ή και άλλους παρεμφερείς φορείς με σκοπό την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας για τη συμβολή τους στη διάγνωση και στην εξ αποστάσεως θεραπεία με εργαλεία τηλεϊατρικής.

bottom of page